Ramkeshar’s World

A Complete Website

दशैं आयो …


दशैं आयो खाउला पियुला ….. कहा पॉला ? WALMART जौला ..क्रेडिट कार्ड घोत्तौला…….धत मत BURGER खादै बसूला .येस्तै छन अमेरिका माँ बसने नेपाली का दशैं उक्क्ति .हामी नेपाली संसारको जहा भयेपनी दशैं को महत्तो कहिले बिर्सिनाऊ र ३ डॉलर खर्चा गरेर भये पनी माटो ल्याएर जमरा रखने गर्चौ दशैं को लगी

May 12, 2009 Posted by | Fun | Leave a comment